Sprawy odszkodowawcze, sprawy karne oraz dochodzenie odszkodowań - Adwokat Wrocław

Pomoc prawna świadczona przez kancelarię dopasowywana jest do indywidualnych potrzeb klienta. W zależności od umowy prowadzona jest kompleksowa obsługa prawna całej działalności klienta lub konkretna powierzona kancelarii sprawa. Świadczona jest również pomoc doraźna, która polegać może bądź to na przygotowaniu umowy uwzględniającej zarówno specyfikę danej branży, jak i potrzeby i interesy klienta, bądź na sporządzeniu konkretnego pisma procesowego (pozwu, wniosku, środka odwoławczego/środka zaskarżenia), bądź też na analizie danego zagadnienia, której zwieńczeniem jest sporządzenie opinii prawnej. Pomoc prawna może przybrać również formę ustnej konsultacji.
 

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI:


SPRAWY CYWILNE

 • o zapłatę,
 • odszkodowawcze,
 • o zadośćuczynienie z tytułu szkody niemajątkowej,
 • o ochronę własności i posiadania,
 • o ustalenie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • o zniesienie współwłasności,
 • o zasiedzenie nieruchomości lub ruchomości,
 • o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości lub ruchomości,
 • związane z korzystaniem z nieruchomości lub ruchomości wspólnej, jak również związane z zarządem nieruchomością/ruchomością wspólną,
 • służebności gruntowe, służebności osobiste,
 • służebność przesyłu,
 • o ochronę dóbr osobistych,
 • o ochronę praw autorskich,
 • o eksmisję,
 • sprawy spadkowe (o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek),
 • sprawy egzekucyjne (reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym, pozwy przeciwegzekucyjne, skargi na czynności komornika, skargi na opis i oszacowanie nieruchomości),
 • sporządzanie umów,
 • inne.

SPRAWY GOSPODARCZE

 • o zapłatę,
 • związane z wykonaniem, nieprawidłowym wykonaniem lub niewykonaniem umowy,
 • prawo budowlane,
 • prawo transportowe (prawo przewozowe krajowe oraz zagraniczne, spedycja krajowa i zagraniczna, konwencja CMR),
 • związane z zakładaniem, przekształcaniem, łączeniem spółek, ich rozwiązaniem i likwidacją,
 • rejestracja podmiotów w KRS,
 • sporządzanie umów, statutów, regulaminów, projektów uchwał,
 • koordynacja posiedzeń zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia,
 • stosunki wewnętrzne spółek,
 • inne.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

 • windykacja przedsądowa (negocjacje, wezwania do zapłaty, ugody),
 • postępowanie sądowe,
 • postępowanie egzekucyjne (komornicze),

SPRAWY RODZINNE

SPRAWY KARNE

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym (dochodzenie, śledztwo),
 • obrona przed sądami karnymi,
 • reprezentacja w postępowaniu karnym w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz powoda cywilnego,
 • przestępstwa narkotykowe - posiadanie, produkcja/wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu/handel narkotykami lub dopalaczami, 
 • uchylenie tymczasowego aresztowania lub zamiana na inny środek zapobiegawczy,
 • inne.

PRAWO KARNE WYKONAWCZE

 • sprawy o odroczenie wykonania kary,
 • sprawy o przerwę w wykonywaniu kary,
 • odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (poza zakładem karnym),
 • o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary pozbawienia wolności,
 • o odszkodowanie lub zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • o zatarcie skazania lub ukarania,
 • inne.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

 • reprezentacja przed organami administracyjnymi, w tym przed organami podatkowymi
 • reprezentacja przed organami administracyjnymi w trybach nadzwyczajnych (wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji/postanowienia, uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej),
 • reprezentacja w postępowaniach sądowodaministracyjnych (przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym),
 • sporządzanie pism procesowych w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym (wniosków, odwołań, zażaleń, skarg, skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, skarg na bezczynność organów administracyjnych),
 • udzielanie informacji i sporządzanie opinii prawnych,
 • prawo budowlane,
 • inne.